Obec STRADOUŇ vydává podle § 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární

ochraně, ve znění pozdějších předpisů

 

POŽÁRNÍ ŘÁD

obce STRADOUŇ

Obsah :

 

1. Účel

2. Organizace požární ochrany

3. Úkoly osob pověřených zabezpečováním požární ochrany

4. Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob

na úseku požární ochrany

5. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

6. Zdroje požární vody

7. Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár

8. Vyhlášení požárního poplachu v obci

9. Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

10.Výpis z poplachového plánu okresu

 

Přílohy k požárnímu řádu :

příloha č. 1 - Základní povinnosti fyzických osob

příloha č. 2 - Seznam požárních hydrantů v obci

 

 

Vydal : Obec Stradouň                                        Schváleno dne : 7.4.2008

 

         Zdeněk Bačina                                             Ing.František Říha

            starosta obce                                              místostarosta obce

 

 

aktualizace dne: 09.02.2009  změna: kontakty, legislativa

aktualizace dne: 08.02.2010  změna: kontakty, legislativa

aktualizace dne: 20.12.2010  změna: kontakty

aktualizace dne: 12.12.2011

aktualizace dne: 14.12.2015 

aktualizace dne: změna:

 

 

1. Účel

Požární řád obce stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany v obci

za účelem co nejefektivnější ochrany zdraví občanů, jejich životů a majetků před

možností zničení požárem, či jinou živelnou pohromou. Určuje povinnosti všech

občanů bez ohledu na jejich podnikatelskou činnost a povinnosti všech

podnikatelů na území obce působících ať už trvale, nebo jen na přechodnou

dobu. Určuje úkoly osob pověřených zabezpečením požární ochrany v obci a

vztah obecního úřadu k těmto osobám.

 

2. Organizace požární ochrany

Za požární ochranu v obci zodpovídá obec. K řádnému plnění úkolů

stanovených právními předpisy na úseku požární ochrany obec Stradouň:

a/ zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce kategorie JPO V k hašení

    požárů a k provádění záchranných prací při živelných pohromách, jiných

    mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního předpisu ve

    svém územním obvodu

b/ udržuje akceschopnost jednotky, zabezpečuje odbornou přípravu, materiální

    a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

c/ zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o

    zaměstnance zařazené v jednotkách HZS podniků, členy jiných jednotek

    sboru dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané

    k poskytnutí osobní pomoci podle § 18 (zákona č. 133/1985 Sb., o požární

    ochraně ve znění pozdějších předpisů), jestliže zasahují za ztížených

    podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce,

d/ poskytuje náhradu ušlého výdělku členu jednotky sboru dobrovolných hasičů

    obce, který se ve své pracovní době nebo v době, ze které mu plyne příjem

    z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, zúčastní zásahu při

    požáru nebo jiných záchranných prací při živelných pohromách nebo jiných

    mimořádných událostech, nebo nařízeného cvičení, anebo nařízené odborné

    přípravy,

e/ zabezpečuje a hradí pro členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

    preventivní zdravotní prohlídky, zabezpečuje údržbu objektů požární ochrany,

    zpracovává stanovenou dokumentaci požární ochrany,

f/ zřizuje ohlašovnu požáru, zabezpečuje zdroje vody pro hašení požáru a jejich

    trvalou použitelnost, umožňuje dislokaci jednotek HZS kraje v katastru obce

    přispívá na provoz a vybavení těchto jednotek, spolupracuje se sousedními

    obcemi při plnění úkolů k zabezpečení požární ochrany, organizuje

    preventivně výchovnou činnost

g/ obecně závaznou vyhláškou vydává požární řád obce a stanoví podmínky k

    zabezpečení požární ochrany při akcích s účastí většího počtu osob

h/ v přenesené působnosti na úseku požární ochrany zajišťuje účast velitelů a

    strojníků jednotky na jejich odborné přípravě, zajišťuje úkoly PO pro období

    stavu ohrožení státu a válečného stavu, dle požárního poplachového plánu

   kraje zabezpečuje hašení požárů, záchranné práce při živelných pohromách a

   jiných mimořádných událostech i mimo svůj územní obvod, zabezpečuje

   akceschopnost a pohotovost jednotky k zásahům mimo svůj územní obvod

ch/ projednává stav požární ochrany v zastupitelstvu obce 1 x ročně a vždy po

   závažných požárech v obci.

 

3. Úkoly osob pověřených zabezpečováním PO v obci

a) starosta obce – zodpovídá za požární ochranu v obci ze zákona

b) velitel jednotky PO obce – podřízen starostovi obce a je mu nápomocen

    při plnění úkolů na poli požární ochrany, zejména tím, že :

- udržuje trvalou akceschopnost jednotky obce (školení, zdravotní prohlídky,

   přijímání nových členů,..)

- navrhuje obci potřebu zajištění provozních prostředků, ochranných

  prostředků, výstroje a výzbroje pro členy JSDH

- povoluje výjezd požárních vozidel JSDH k výcviku a kondičním

  jízdám

- dbá, aby všichni členové JSDH užívali při činnostech JSDH

  předepsanou osobní výstroj, výzbroj a ochranné pracovní prostředky a

  dodržovali zásady bezpečnosti práce

- vést evidenci požární techniky a jiných věcných prostředků PO

- vést předepsanou dokumentaci o činnosti JSDH a o odborné přípravě

  členů JSDH

- předložit 2 x ročně obci zprávu o činnosti JSDH, stavu techniky a

   jiných věcných prostředků PO a jiných okolnostech důležitých pro

   zajištění akceschopnosti JSDH.

 

4. Povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob na úseku

požární ochrany

- obstarávat a zabezpečovat požární techniku, věcné prostředky požární

ochrany se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti,

používat pouze schválené druhy,

- vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména

udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární

techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům,

rozvodným zařízením el. energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a

k věcným prostředkům požární ochrany apod.

- označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními

značkami, příkazy, zákazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně,

dodržovat předpisy o požární ochraně a neprodleně odstraňovat

zjištěné závady,

- bezodkladně oznamovat územně příslušnému operačnímu středisku

HZS kraje každý požár vzniklý při činnostech, které provozují, nebo

v prostorách, které vlastní nebo užívají.

- právnické osoby a podnikající fyzické osoby nesmí vypalovat porosty.

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství jsou povinny

stanovit opatření proti vzniku a šíření požáru, toto jsou povinny

předem ohlásit územně příslušnému HZS kraje, který může stanovit

další podmínky pro tuto činnost, popřípadě tuto činnost zakázat.

 

5. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce

Obec Stradouň

a/ zřizuje ve svém územním obvodu jednotku sboru dobrovolných hasičů

   obce zařazenou dle plošného pokrytí okresu v kategorii JPO V,

   s celkovým počtem 28 členů, z toho pro výjezd jednotky je třeba 7členů(1

   velitel, 1 strojník a 5hasičů). Jednotka musí zabezpečit výjezd do 15

   minut od nahlášení události.

b/ zajistí

- prostředky nezbytné pro provoz jednotky PO

- zřízení vhodných objektů a jejich údržbu

- potřebné zásoby pohonných hmot

- členům JSDH osobní výstroj a ochranné pracovní prostředky

- účast velitele jednotky, velitelů družstev a strojníků na odborné přípravě

  pořádané HZS kraje

- funkčnost svolávacího systému pro případ vyhlášení požárního

poplachu

c/ z majetku obce je pro účely požární ochrany vyčleněna tato požární

technika :

c.1) AVIA 21F, SPZ CRA -21-65,

c.2) motorová stříkačka PS – 12

Uvedená technika slouží k výcviku jednotky a k plnění jejích úkolů.

 

6. Výpis z poplachového plánu okresu

Jednotky požární ochrany jsou povolávány v počtu potřebném pro zdolávání

požáru podle poplachového plánu integrovaného záchranného systému, nebo

podle požadavků velitele zásahu prostřednictvím operačního střediska HZS

Pardubického kraje. Vyžádat součinnost jednotek PO pro případ zdolávání

požárů a mimořádných událostí může starosta Zdeněk Bačina Stradouň 94 .

Jednotka JPO V STRADOUŇ je předurčena dle plošného pokrytí

v základní úrovni (I. stupeň) poskytnout pomoc v katastru obce.

 

7. Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár

V katastru obce jsou tyto ohlašovny požáru :

- veřejný telefonní automat v obci (u prodejny) - tel. 150 - stále

- Obecní úřad STRADOUŇ – 469674 204 - v pracovní době úřadu

 

 

Ohlašovna požáru Obecní úřad plní tyto úkoly :

- přebírá zprávu o požáru, mimořádné události nebo živelné pohromě,

zjišťuje místo, o co jde, rozsah, ohrožení, kdo a odkud událost hlásí

- oznamuje nahlášenou událost na operační středisko HZS Pardubického

kraje,tel. č. 150

- vyhlašuje požární poplach místní jednotce PO dle bodu č.8

 

8. Vyhlášení požárního poplachu v obci

- a/ prostřednictvím obecního rozhlasu – pomocí magnet.pásku s nahranými

signály

 

9. Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

Trvalá pohotovost jednotek PO pro účely obce je zajištěna :

- nepřetržitou službou Hasičského záchranného sboru Pardubického

kraje – požární stanicí Vysoké Mýto – Chrudim (dále jen HZS)

- akceschopností JPO Stradouň

Obec ověřuje alespoň jednou ročně, jak je toto ustanovení plněno,

vyhlášením cvičného požárního poplachu JSDH. Od kontroly se upustí u

JSDH, jejichž doba výjezdu byla v roce ověřena výjezdem k požáru

nebo jinému zásahu. (potřebné údaje dodá HZS Pardubického kraje)

 

10. Zdroje požární vody

Obec STRADOUŇ:

- zajišťuje potřebné zdroje požární vody

- určuje jako zdroje požární vody:

Bětnický potok

1/ stanoviště u č.p.73

2/ stanoviště u č.p.35

3/ stanoviště u č.p.60

4/ stanoviště u č.p.52

5/ stanoviště u č.p.24

- další zdroje vody pro hašení požárů :

 

1/ řeka Loučná směr obec Radhošť

 

 

 

 

 

Základní povinnosti fyzických osob

stanovené v § 17- Zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších

předpisů

1/ Fyzická osoba je povinna

a/ počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných

elektrických, plynových a jiných spotřebičů, komínů, při skladování a používání

hořlavých látek, manipulace s nimi nebo s otevřeným ohněm či jiným zdrojem

zapálení,

b/ zajistit přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody

a topení,

c/ plnit příkazy a dodržovat zákazy týkající se požární ochrany na označených místech,

d/ obstarat požárně bezpečnostní zařízení a věcné prostředky požární ochrany v rozsahu

stanoveném zákonem,

e/ zajistit přístup k požárně bezpečnostním zařízením a věcným prostředkům požární

ochrany za účelem jejich včasného použití a udržovat tato zařízení a prostředky

v provozuschopném stavu,

f/ vytvářet v prostorách ve svém vlastnictví nebo užívání podmínky pro rychlé zdolání

požáru a pro záchranné práce,

g/ umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování

příčiny vzniku požáru, případně poskytnout vzorky k provedení požárně technické

expertízy ke zjištění příčiny vzniku požáru,

h/ oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý

požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo

užívá,

i/ dodržovat podmínky nebo návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo

činností.

2/ Ten, kdo je povinen vykonávat dohled nad osobami, které nemohou posoudit následky

svého jednání, je povinen podle zvláštních zákonů dbát, aby tyto osoby svým jednáním

nezpůsobily požár.

3/ Fyzická osoba nesmí

a/ vědomě bezdůvodně přivolat jednotku požární ochrany nebo zneužít linku tísňového

volání,

b/ provádět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbornou

způsobilost požadovanou pro výkon takových prací zvláštními právními předpisy,

c/ poškozovat, zneužívat nebo jiným způsobem znemožňovat použití hasicích přístrojů

nebo jiných věcných prostředků požární ochrany a požárně bezpečnostních zařízení,

d/ omezit nebo znemožnit použití označených nástupních ploch pro požární techniku,

e/ používat barevné označení vozidel, lodí a letadel jednotek požární ochrany,

f/ provádět vypalování porostů

4/ Fyzická osoba je povinna umožnit výkon státního požárního dozoru podle §35 a ve

stanovené lhůtě splnit opatření uložená orgánem státního požárního dozoru.