Hasičské desatero

1. Nehledej v dobrovolném sboru hasičském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen
povinnosti bratrské pomoci v neštěstí.
 
2. Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď jím celou duší a celým tělem,
nemáš-li dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dobré věci na obtíž.
 
3. Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy s rozvahou, zbytečně nevydávej
se v nebezpečí a dbej v činnosti hasičské svého zdraví.
 
4. Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, ale pamatuj, že ti, kteří Tě
zvolili, očekávají od Tebe činnosti zvýšenou a všechny přednosti těla i
duše.
 
5. Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdělanější, nepohrdej jimi, ale hleď se
jich povznést.
 
6. Pamatuj, že na hasičském dobrovolníku se žádá povaha přímá, šlechetná a
vlastenecká, v pospolitém jednání počestná a vlídná.
 
7. Užitečnost hasičského zřízení dokazuje se lépe skutky než slovy, ale
zájmy hasičské dlužno vždy a všude slušným způsobem hájit.
 
8. Nevyvolávej ve spolku různic, sporů a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré
věci, abys všeliké neshody přátelským způsobem zamezil nebo usmířil.
 
9. Máš-li na sobě čestný stejnokroj hasičského dobrovolníka, pamatuj, že
nevhodným způsobem a chováním nezpůsobíš hanbu jen sobě, ale
zařízení, jehož odznak nosíš.
 
10. Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, pak se tímto desaterem řiď a pak
budeš dobrým hasičským dobrovolníkem.
 
 
Vlastnosti dobrého hasiče
 

Bdělost a pohotovost.

Kázeň a pořádek.

Mužnost a neohroženost.

Obětavost a odvaha.

Opatrnost a rozvaha.

Svornost a rovnost.

Vzájemnost a důvěra.

Dobročinnost a láska k bližnímu.

Čest a poctivost.

Pracovitost.

Veselost.

Spořivost a šetrnost.

Podnikavost a vytrvalost.

Střídmost a mírnost.

Volnost a hospodárnost.

Prozíravost.

Spravedlnost.

Pokrokovost.

Láska k vlasti a národu.

  

 

 Patroni hasičů a ostatních, kteří pracují s ohněm

 

          sv. FLORIÁN

  

            sv. FLORIÁN

 

 Byl správce provincie Noricum ve městě Lauriacum (dnešní rakouský Enns), v době vlády nepřítele všeho křesťanstva císaře Diokleciána. Nejprve jej císař z funkce sesadil a vyšetřující soudce Aquilinus jej nechal krutým způsobem mučit. Po bití byl Florián s kamenem na krku vhozen do řeky Emže. Jeho mrtvé tělo se zachytilo na skále, k níž podle pověsti zaletěl velký orel, i když je sám dravcem, mrtvolu sv. Floriána před ostatními dravci uchránil. Stalo se 4. května 304 n.l. Ostatky sv. Floriána pochovala zbožná paní Valerie z Lince, odkud pak byly přeneseny dvěma jáhny do Říma.
Roku 1183 byly vyžádány ostatky sv.Floriána polským králem Kazimírem a biskupem Gedeonem jako ochrana proti Rusům. Papež žádosti vyhověl. Sv. Florián má poslední místo odpočinku v tehdy nově vystavěném chrámu v Krakově. Od té doby je sv. Florián patronem Polska.
Je patronem hasičů, kominíků a všech, kteří pracují s ohněm. Jeho atributem je nádoba (vědro, putýnka) s vodou, kterou hasí hořící dům.Svátek má 4. května. 

 

 

    sv. BARBORA

 

              sv. BARBORA

 

Zemřela r.237 n.l. Je patronkou hasičů v románských zemích (Itálie, Francie) a rovněž všech, co pracují s ohněm, tedy též dělostřelců, pyrotechniků a rovněž horníků (nejen u nás).  Svátek má 4. prosince.

                                        sv. ANTONÍN, opat

 

Zemřel r. 356 n.l. Je patronem hasičů ve Vatikánu.
Nezaměňovat se sv. Antonínem Paduánským, populárním sv. Antoníčkem.  Svátek má 17. ledna