Vypalování trávy je i letos zakázáno

Přes každoroční varování hasičů a výzvy ve sdělovacích prostředcích vznikají na jaře i v dalších měsících roku v Pardubickém kraji desítky zbytečných požárů, způsobených vypalováním starých porostů.

 

I zdánlivě tak bezpečná činnost, jakou je spalování shrabaných porostů, může mít neblahé následky. Oheň se na otevřeném prostranství může velice snadno vymknout kontrole. V takovém případě suchý jarní porost v kombinaci se silným větrem dokáže své! Vznikají pak závažné ekonomické škody, je ohroženo zdraví i životy osob a může být nevratně poškozen biotop. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika.

 

Z těchto důvodů je vypalování trávy zakázáno hned několika zákony, především zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a dále zákonem o ochraně ovzduší. Plošné vypalování porostů je zakázáno celoročně. V případě porušení tohoto zákazu hrozí dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, občanům pokuta až ve výši 25 tisíc korun a firmám může být udělena sankce až do výše 500 tisíc korun.

 

Při spalování hořlavých látek na volném prostranství zákon o požární ochraně ukládá povinnost učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru – jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevzniknul z něj požár. Navíc firmy jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranstvípředem oznámit územně příslušnému Hasičskému záchrannému sboru kraje, včetně přijatých protipožárních opatření. Hasičský záchranný sbor má pak pravomoc nařídit přijetí dalších opatření pro zajištění bezpečného spalování, či spalování zcela zakázat.

 

Občané by se také měli seznámit se závaznými vyhláškami obcí, které způsob pálení odpadů na volném prostranství mnohdy zakazují, nebo alespoň upravují. Pálení odpadů na volném prostranství navíc není jediný způsob, jak se zbavit biologického odpadu. Ten je možné také zkompostovat, odložit ve speciálních kontejnerech nebo ve sběrných dvorech.Obec Stradouň každý rok vyhlašuje místo pro uložení dřevěného odpadu,stejně jako biologického.

 

Rovněž jako rodiče si musíme uvědomit, že jsme ze zákona odpovědni za své děti. Určitě bychom neměli zapomenout poučit je o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech místech, které si děti vybírají ke svým hrám a radovánkám.

 

V roce 2012 v Moravskoslezském kraji způsobilo zakládání ohňů v přírodě nebo vypalování celkem 31 požárů, při nichž byly 3 osoby zraněny a majetkové škody činily 435 tisíc Kč.

A proto znovu upozorňujeme: Vypalování suché trávy a porostů je zakázáno! 

 

HZS Moravskoslezkéhokraje 

Hasiči radí, na co si dát pozor při „pálení čarodějnic“

Pálení čarodějnic nebo také Filipojakubská noc byla odjakživa pokládána za magickou. Ne vždy si však zachovává své kouzlo a místo setkání lidí u zapálených ohňů a slavení příchodu jara porušují někteří jeden zákon za druhým. Občas jsou tak vidět hranice naplněné pneumatikami, plasty a jejich kouř zamořuje celé okolí. Tím lidé porušují nejen občanský zákoník č. 40/1964 Sb. § 127, ale také zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší § 3.  

Rovněž zákon o požární ochraně hovoří o tom, že všichni občané si musejí při pálení počínat tak, aby nedošlo ke vniku požáru. V případě nedodržení zásad požární bezpečnosti při používání otevřeného ohně, mohou být lidé postiženi pokutou do výše 20 000 Kč, pokud svým jednáním způsobí požár, mohou dostat pokutu až ve výši 25 000 Kč.

 

 Navíc i pro pálení čarodějnických ohňů platí stejná ohlašovací povinnost jako při běžném pálení. Právnické osoby a  podnikající fyzické osoby tak musejí každé spalování hořlavých látek na volném prostranství  předem oznámit na územně příslušně operační středisko HZS Libereckého kraje. Při nesplnění této povinnosti jim může být udělena pokuta až do výše 500 000 Kč. HZS kraje pak má při nahlášení pálení pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat.

 

   Když už začnete oheň pálit, dbejte na povětrností podmínky a předpokládejte možný odlet jisker. „Určitě bych si připravil také hasivo pro případný požární zásah. Podle velikosti hranice buď kbelík s vodou, zahradní hadici nebo pak cisternu s vodou,“ radí komisař z oddělení prevence HZS Libereckého kraje por. Jan Mandl, DiS.

 

   Jak pokračuje, pozor na zapalování hranice pomocí hořlavé kapaliny. „Opět s ohledem na povětrnostní podmínky a teplotu okolního vzduchu je nutné pamatovat na odpařování hořlavé kapaliny, a tím vytvoření oblaku hořlavých par a plynů. Při následném pokusu o zapálení dochází k explozivnímu hoření, a tudíž nebezpečí popálení. K zapalování bych doporučil různé druhy podpalovačů k tomu určených, jak pevných, tak kapalných,“ sdělil Jan Mandl.

 

   Dalším úskalím může být přikládání do ohně v průběhu večera v kombinaci se vzrůstající koncentrací alkoholu v krvi, kdy dochází k případům pádu do ohně a nebezpečí vzniku vážných popálenin.

 

   Aby vaše noc z 30. dubna na 1. května proběhla bez problémů, shrnujeme pro vás důležité informace (zdroj: GŘ HZS ČR).

 

 Desatero bezpečného „pálení čarodějnic“

·         nezapomeňte na ohlášení „pálení čarodějnic“ hasičům,

·         vyberte vhodného místo, vzdálenosti od budov, pozor na suchou trávu v okolí,

·         důležitá je také stabilní hranice vatry,

·         mějte připravené hasicí prostředky v případě rozšíření požárů,

·         na rozdělání ohně nepoužívejte hořlavé kapaliny, mohlo by dojít k potřísnění a následnému vznícení oděvu,

·         nebezpečné je také oheň přeskakovat,

·         do ohně nevhazujte pyrotechnické výrobky, ani např. pneumatiky a další materiály, které tam nepatří,

·         pozor na rozšíření požáru, při silném větru nedoporučujeme oheň rozdělávat,

·         děti musí být v doprovodu dospělé osoby,

·         nenechávejte oheň bez dozoru, po uhašení zkontrolujte, zda nemůže již dojít ke vzplanutí, např. popel zasypte hlínou nebo pískem.


Více zd