Historie SDH

1890 - po ohni v č. 64 se při schůzi 4. dubna na návrh starosty Františka Skočílka usneslo obecní zastupitelstvo, aby byla koupena stříkačka a zřízen hasičský sbor – k čemuž povolilo 1000zl., hlavně z toho důvodu, že nářadí k hašení v obci bylo ve velmi bídném stavu a lidé při ohni byli neteční

Dne 7. dubna byli přijímáni členové hasičů, přihlásilo se jich asi 40. Poněvadž výzbroj by stála mnoho peněz, tak bylo přijato 26 členů, kteří byli rozděleni na dvě čety.

Dne 19. dubna byla zakoupena čtyřkolová stříkačka, jednoproudní se 4m savic a 170m hadic od firmy Fr. Smejkal a Syn Praha Smíchov.

23. dubna byla podána žádost na hejtmanství na schválení stanov spolku: Sbor dobrovolných hasičů ve Stradouni.

26. dubna byla přivezena stříkačka z Uherského nádraží.

27. dubna zástupce firmy Smejkal prováděl u č. 19 za přítomnosti četného obecenstva zkoušku stříkačky. Stříkačka byla přijata kromě jednoho kusu hadic, který byl vyměněn.

Od 22. května 1890 již uplynuly čtyři týdny od podání žádosti. Aniž by přišla odpověď, sbor začal hasičský svou spolkovou činnost.

Spolek dobrovolných hasičů byl schválen vynesením ze dne 18. května 1890 číslo 47.162. Již v dubnu cvičilo mužstvo v pořadových cvičeních a nyní i se stříkačkou.

V tomto mezidobí se bohužel nedochovaly téměř žádné záznamy o činnosti sboru.

1930 -  zakoupena nová stříkačka od V. J. Stratílka, starostou zvolen Šišán František, velitelem Levinský Josef

26. 5. 1933 – neúčast na cvičení v Městci, protože nebyl k dispozici předvozek ke stříkačce

1930 - 1935 – počet členů sboru se pohyboval stabilně kolem 20

7. 3. 1935 – oslava narozenin prezidenta T. G. Masaryka, při které byla zapálena hranice v sídlech 10 576 sborů, přečten projev a zazpívána hymna. Tato událost se nazývala tzv. Masarykova vatra. Ve Stradouni se hranice pálila na „Vartě“ a této události se zúčastnilo 16 členů SDH, školní děti a zástup občanů. Projev přednesl A. Kašpar, poté byla zazpívána hymna a tím byla tato oslava ukončena.

11. 7. 1936 – začíná se uvažovat o založení ženského sboru z důvodu války (odvodu mužů)

25. 2. 1937 – sbor má aktuálně 18 mužů a 9 žen

6. 6. 1937 – byl uspořádán okrskový sjezd ve Stradouni, účastnilo se ho 16 sborů (Brandýs nad Orlicí, Městec, Lhota u Chroustovic, Vinary, Radhošť, Vraclav, Ostrov, Řepníky, Uhersko, Turov, Janovičky, Opočno, Zámrsk, Sedlec, Mentour, Vysoké Mýto). Celkem se zúčastnilo 143 bratří hasičů.

6. 3. 1938 – každý rok se pálí tzv. „Masarykova vatra“. Obec zakoupila 7 plynových masek a další výzbroj v hodnotě 2000 korun.

1939 – vedení sboru zůstává stejné

19. 7. 1940 – na stříkačku a na zbrojnici jsou namalovány dvojjazyčné nápisy a to na mašinu: „Feuerwehr Stradoun – Hasičský sbor Stradouň“ a na zbrojnici: „Feuerwehr Gerätehaus – Hasičská zbrojnice“

1941 – sečteno vybavení zbrojnice: dvoukolová motorová stříkačka síla motoru 32HP, 8m savic, 2 příruční hadice, 2 metrové hadice s hubicemi, naviják na hadice, 200m hadic č. 8 se šroubením, 2 lezecké žebříky, 2 háky, 1 ruční stříkačka čtyřkolová z r. 1880 a další drobné nářadí

květen 1942 – četnická stanice nařídila povinné hlídky členům hasičského sboru v obci každou noc, na seznamu uvedeno 8 členů, kteří se pravidelně střídali

1944 – krátkodobé zadržení našich hasičských funkcionářů

1946 – se nekoná hasičský ples, starosta sboru Šišán Fr. st. vystupuje ze sboru, funkci přebírá dosavadní velitel sboru Levinský Josef, novým velitel se stává Šišán Fr. ml.

1947 – po roční odmlce se opět koná ples

1948 – změna velitele, kterým se stává Němec Ladislav, i když mimořádné volby vyhrál Šišán Fr. ml., ale ten se funkce ihned vzdal

1949 – sbor má aktuálně 18 členů; pohřeb Františka Šišána staršího – který byl dlouholetým starostou sboru; ze sboru vystupuje současný starosta Josef Levinský, novým starostou se stává Jan Němec

1950 – ze sboru vyloučeni 4 členové a jeden člen vystupuje; pohřeb bývalého dlouholetého velitele a starosty Josefa Levinského; pořádali jsme Maškarní merendu

1951 – novým velitelem Jaroslav Kysela; našemu sboru byla odebrána stará stříkačka a předána jako dar jedné z obcí na Slovensku; sbor má 7 nových členů

1952 – novým starostou sboru se stává Josef Matoušek

1953 – sbor má aktuálně 16 členů

1955 – plánování přestavby zbrojnice a nových vrat ke zbrojnici; novým velitelem Ladislav Řezáč, který je ještě 27. 12. t. r. zproštěn funkce

1956 – novým starostou Václav Ondráček, novým velitelem Jaroslav Kysela, sbor má 2 požární družstva – jedno ze členů pracujících v JZD, druhé z dorostu; sbor přibírá 14 nových členů – 6 starších a 8 dorostenců

1957 – sbor má aktuálně 30 členů, novým velitelem se stává J. Vaňous, aktivita sboru v této době je slabší, sotva polovina členů se zapojuje do činnosti

1958 – novým velitelem se stává Mir. Daněk, mírné zlepšení činnosti (aktivity členů)

16. 2. 1959 – umírá Bohuslav Smejkal – 40 let člen svazu požární obrany, 35 let jednatel SDH a kronikář (zapisovatel); dodání nových vrat ke zbrojnici

1960 – novým velitelem Říha František, opět horší činnost sboru, za celý rok se konalo pouze jedno poplachové cvičení; Rudolf Vopařil zvolen jednatelem sboru

1961 – novým starostou Jan Kysela

1963 – novým starostou V. Komárek

1964 – novým velitelem Říha Ladislav

1965 – byla dokončena přístavba zbrojnice, starostou se stává Vopařil Rudolf, velitelem Fuksa Josef

1966 – zakoupení podvozku pod stříkačku, tradičně se pořádá ples a začíná se pořádat posvícenská zábava

1967 – novým velitelem Říha František

1969 – bylo opraveno hasičské auto, které bylo ve špatném stavu; oprava stála 80 000korun

1970 – umírá stávající velitel Říha František, novým velitelem zvolen Vokoun František, tradičně se pořádají plesy a posvícenské zábavy; výročí 80 let od založení sboru, oslava výročí se po dohodě nekoná

1971 – pravidelné účasti na cvičeních; starosta i velitel zůstávají stejní; získáváme vozidlo od pekáren v Pardubicích, přestavěno na hasičské vozidlo v učilišti závodu Karosa ve Vysokém Mýtě (vozidlo bylo vyrobeno v roce 1948)

1973 – po dlouhé době se nekoná ples; pomoc členů při budování vodní nádrže

1974 – ples se po ročním výpadku opět koná, dosud největší výtěžek z plesu za celou dobu působení sboru; úprava a úklid zbrojnice; byla podána přihláška do soutěže o nejlepší organizaci SPO; pomoc členů sboru v zemědělství

1975 – 9. 5. 1975 oslavy 85. výročí sboru s námětovým cvičením, průvodem, projevem, májovou veselicí. Tyto oslavy se konaly na hřišti, kde naši hasiči získali 3. místo v námětovém cvičení.

1977 – začátek výstavby sušáku na hadice

1978 – dokončení výstavby sušáku na hadice; kladně je hodnocena aktivita sboru

1979 – proběhlo rozdělení hasičských soutěží na okrskové, okresní, krajské, národní a nadnárodní, vyšší soutěže jsou pouze do věku 35 let; pokračuje tradice námětových cvičení

1980 – sbor provedl celkovou úpravu prostranství kolem koupaliště; konala se oslava 90 let od založení sboru s námětovým cvičením, průvodem, ukázkou techniky; významnými hosty byly předseda OVSPO Petrovič a velitel Jílek; byly předány vyznamenání za věrnost po dvaceti, třiceti letech a čestná uznání; oslav se účastnilo 9 sborů (Chroustovice, Holešovice, Lhota u Chroustovic, Poděčely, Mentour, Ostrov, Vinary, Vraclav, Týnišťko)

1981 – byla přislíbena pomoc od členů sboru při výstavbě nové prodejny

1982 – sbor byl pochválen za akci „Z“ - stavba prodejny a za hospodaření se svěřenou technikou

1983 – předávání čestných uznání za údržbu požární techniky a za převzetí požární techniky do požární péče

1984 – odstoupení dlouholetého starosty R. Vopařila, novým starostou zvolen Fr. Vokoun, velitelem Jiří Voříšek

1985 – v únoru tohoto roku byl hašen požár hospody ve Stradouni za třeskutého mrazu -23°C

1986 – rozhodnuto o započetí zřízení klubovny z bývalé jednoty

1987 – novým starostou se stává Z. Bačina st.; velitelem stále Jiří Voříšek

1988 – bylo rozebráno hasičské auto k opravě motoru a nahlášena jeho nepojízdnost po dobu opravy; auto bylo poté opraveno a prošlo technickou kontrolou; v klubovně byl nainstalován chladící pult; převzetí patronátu nad výstavbou Motorestu členy sboru; návrh na založení družstva žen

1989 - likvidace požáru u Baťů ve Vinarech

1990 – byla provedena oprava stříkačky; projednání oslav 100. výročí od založení sboru; návrhy na čestná uznání a medaile; rozhodnuto o účasti Stradouňského dorostu na domácí soutěži – neoficiálně (pouze propagačně); vedení sboru zůstává stejné

14.7.1990 – Oslavy 100. výročí od založení sboru                                                                                                           účastnilo se 13 sborů (Chroustovice, Ostrov, Vinary, Lhota u Chroustovic, Městec, Lozice, Jenišovice, Štěnec, Holešovice, Mentour, Vraclav, Radhošť, Opočno); hosté – Petrovič František a Uhlíř Josef za OV, Uhlířová Anna za FV/SPO, König František za MNV Stradouň; proběhlo předání medailí za příkladnou práci, věrnost a zásluhy; soutěž vyhrály Chroustovice, Stradouň na 2. místě, dorost na 5. místě

1991 – zřízeno pojištění u Hasičské pojišťovny; provedena důkladná inventura zařízení; menší úbytek členské základny; zakoupen přetlakový ventil a další (dotace z OÚ);

1992 – bohužel se přihlásil původní majitel budovy, ve které byla provozována klubovna, odmítl její prodej a hasiči se museli z klubovny vystěhovat

1993 – aktuální počet členů sboru je 19 (16 mužů a 3 ženy); členové sboru v tomto roce provedli 46 preventivní prohlídek domů

1994 – při VH uctění památky zesnulého R. Vopařila st. (dlouholetého starosty a člena SDH); vypravena 2 družstva na soutěž do Holešovic; úprava a čištění nádrže

1995 – pro obec natřeno veřejné osvětlení; nákup stanového přístřešku

1996 – novým starostou Jiří Voříšek, velitelem Lubomír Stehlík; pro obec vybetonována čekárna na Podhoře

1997 – konala se řada brigád pro obec, pořádány akce – besídka v Motorestu, dětský den; nařízena pořadová příprava na cvičeních v našem okrsku

1998 – zakoupení nových vycházkových obleků; plesy se konají pravidelně na konci února

1999 – velký podíl členů SDH a ČK na znovu zprovoznění Mateřské školy ve Stradouni; starostou zůstává Voříšek J., velitelem Hašek M.; účast na oslavách výročí 100let v Holešovicích

2000 – zakoupen rozdělovač, hadice, sedačka a vycházkové obleky; pořádali jsme okrskovou schůzi v Motorestu; oslavy výročí 110 let založení sboru (3. 6. 2000 konané „Pod Vartou“) součástí byla hasičská soutěž, předávání medailí a vyznamenání, hosté: Uhlíř J., Uhlířová A., sbory: Stradouň 2x, Vinary, Ostrov 3x, Chroustovice, Lhota u Chroustovic, Štěnec, Holešovice, Městec, Jenišovice; účast na oslavách výročí 135 let SDH Radhošť; dobrá úroveň činnosti s mladými hasiči; sbor má 36 členů; nová hasičská klubovna v prostorách bývalé školy

2001 – starosta Voříšek J. skládá funkci, přebírá ji Bačina Z. ml.

2002 – nepojízdné hasičské vozidlo, zakoupeno nové (AVIE FURGON) z Horky u Čáslavi; účast na oslavách výročí 125 let SDH Vinary; na soutěži ve Vinarech 2 družstva mužů a 1 mladých hasičů; 21. 6. proběhla evakuace dětí z výletu „U tří kocourů“ kvůli bouřce; staré hasičské auto bylo prodáno do  Veterán clubu Hrochův Týnec-foto:https://www.amcars.cz/?page=iAuto/Aero150Stradoun

2003 – 31. července výjezd k požáru bývalého kravína do Radhoště (účast 9 sborů); účast dvou družstev na cvičení (3. a 5. místo); práce při demolici statku u Petráňů; nový člen J. Bohatec

2004 – zásah při požáru stohu ve Stradouni; výročí 105 let SDH Holešovice

2005 – cvičení v Jenišovicích (2. a 3. místo); účast na oslavách 140 let SDH Radhošť

2006 – sbor má 27 členů; 2 družstva na cvičení v Chroustovicích; nákup chlazení na pivo

2007 – nastříkána kabina na autě; 7. 1. výjezd k požáru do Ostrova nakonec bez nutnosti zasahovat;  1 družstvo na soutěži v Mentouře (4. místo); přecházíme pod spádovou oblast Vysoké Mýto, ale zůstáváme v Chrudimském okrsku; sbor má 29 členů

2008 – cvičení v Ostrově; pomoc při opravě zvoničky

2009 – novým velitelem Říha F. ml.; stabilně se pořádá větší počet akcí jako ples, čarodějnice, dětský den, ukončení prázdnin, zabíjačka, Mikulášská nadílka; 2 družstva na cvičení ve Lhotě u Chroustovic (8. a 10. místo); stavba nové udírny; kácení lípy u p. Dlouhého

2010 – oslavy 120 let založení našeho sboru, součástí hasičská soutěž, předání ocenění a taneční zábava, sbory: Stradouň 2x, Vinary 2x, Štěnec, Městec, Mentour 2x, Chroustovice 3x, Lhota u Chroustovic 2x, Ostrov 4x, Jenišovice 2x, Holešovice; zakoupení party stanu; mnoho brigád pro obec

2011 – 6. 1. požár u p. Horvátha ve Stradouni (ohlášen v 01:30, dozor do ranních hodin); oprava mašiny a auta; 2 družstva na cvičení v Chroustovicích (4. a 8. místo); výlet do Litoměřic

2012 – poděkování sboru od OÚ za reprezentaci obce; předání medaile za zásluhy starostovi sboru; zprovoznění internetových stránek; začínáme pořádat turnaj v malé kopané; 2 družstva na cvičení v Holešovicích

2013 – 2 družstva na cvičení v Městci (2x 3. místo); nátěr veřejného osvětlení a čekárny pro obec; zakoupení dvou stánků 3x3m

2014 – předání čestného uznání OSH pro starostu a velitele našeho sboru; 3 noví členové; 2 družstva na cvičení ve Lhotě u Chroustovic; oprava výsuvného žebříku; výlet na vinobraní do Znojma; nákup trampolíny; oprava mašiny PS12

2015 – sbor má 32 členů; vedení sboru zůstává stejné; proběhlo školení postupů výjezdové jednotky; 2 družstva na cvičení ve Štěnci, pořádaného v Jenišovicích (2. a 3. místo); zakoupení hudební aparatury; větší účast na hasičských soutěží; pořádání akce „Sraz rodáků a přátel obce Stradouň“, návštěvníci si mohli prohlédnout hasičskou zbrojnici, nástěnky s historickými fotkami, ukázku útoku našich veteránů s původním autem „Máňou“ – hašení hospody; taneční vystoupení „Aquaboys“ při plese; v únoru výjezd k požáru do Vinar – požár stodoly; 350 000 členů v ČR

2016 – zbourání čekárny pro obec; nákup mašiny PS16; zakoupení sportovních přileb; údržba vodních zdrojů; 4 družstva na cvičení v Chroustovicích (A – 4. místo, B – 2. místo, ženy – 1. místo, veteráni – 4. místo); 4. místo v Anketě dobrovolní hasiči roku 2016 v kategorii sbory oblast Východ Čech; velké množství kulturních akcí; vystoupení V. Faltuse na zakončení prázdnin; výlet do Prachovských skal a pivovaru Svijany; 17 pohárů z hasičských soutěží (muži, ženy); 246 členů v OSH Chrudim

 

Dále už současnost a budoucnost :-)

 

Naskenované fotky z kroniky

Pro zobrazení fotek stačí klik na odkaz níže.

https://www.rajce.net/a7631330